Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

UAB „SERVIER PHARMA“ (Bendrovė arba mes) – duomenų valdytojas, juridinio asmens kodas 300088003, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika, supranta, kad duomenų apsaugos klausimai yra itin svarbūs Jums – pacientams, kandidatams, pretenduojantiems atlikti darbo funkcijas, darbuotojams, klientams ir kitiems mūsų partneriams (sveikatos priežiūros specialistams, vaistininkams) ir kitiems asmenims, kurių asmens duomenis Mes tvarkome (Duomenų subjektas arba Jūs) ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno Duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis tvarkyti pagal taikomų teisės aktų reikalavimus.
Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Duomenų subjektų asmens duomenų rinkimo bei tolesnio tvarkymo principus bei tvarką (Politika).
Ši Politika yra skirta pacientams, sveikatos priežiūros specialistams, klientams ir partneriams, taip pat kandidatams, dalyvaujantiems atrankose į Bendrovės skelbiamas darbo vietas, Bendrovės darbuotojams arba mūsų svetainės www.servier.lt (Svetainė) lankytojams.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą ir privatumą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.
Šioje Politikoje vartojamos sąvokos atitinka apibrėžimus, vartojamus Reglamente, ADTAĮ, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą.

2. Tvarkomi asmens duomenys

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto bei kitų trečiųjų šalių. Pagrindinės asmens duomenų, kuriuos tvarko Bendrovė, kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, yra:
a) Asmens tapatybės duomenys – vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys.
b) Kontaktiniai duomenys – gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo / korespondencijos įrašai.
c) Profesiniai duomenys – duomenys apie darbdavį (buvusį darbdavį), pareigos, darbo patirtis, išsilavinimas, profesinė kvalifikacija/specialybė, veiklos licencijos numeris, sveikatos priežiūros specialisto spaudo numeris, pagrindinės praktikos vietos adresas.
d) Duomenys apie šeimą: šeimyninė padėtis, šeimos narių skaičius.
e) Finansiniai duomenys: darbo užmokesčio dydis ir jo dalys (priedai, priemokos, premijos), banko pavadinimas, atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris.
f) Duomenys, susiję su nepageidaujama reakcija į Bendrovės gaminamą vaistą – paciento inicialai, lytis, gimimo metai, amžius, svoris, ūgis, sveikatos priežiūros specialisto vardas (vardai), pavardė (pavardės), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įstaigos pavadinimas, specialybė.
g) Informacija, susijusi su perleistomis vertėmis – sveikatos priežiūros specialisto vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (asmens dokumento numeris, galiojimo laikas, išdavimo data ir vieta, pilietybė / tautybė), darbovietės pavadinimas, specialybė, profesinė kvalifikacija, renginio pavadinimas, data ir vieta (valstybė, miestas), spaudo numeris, veiklos licencijos numeris, duomenys apie perleistas vertes.
h) Techninė informacija ir informacija apie Jūsų apsilankymą Bendrovės svetainėje – Interneto protokolo (IP) adresas, Jūsų prisijungimo informacija, Jūsų naršyklės informacija (rūšis, versija, įskiepų rūšis ir versija), Jūsų laiko zonos nuostata, Jūsų operacinė sistema, informacija apie Jūsų apsilankymą (įskaitant puslapį, kuriame apsilankėte prieš apsilankydami Svetainėje, apsilankymo metu arba po jo (įskaitant datą ir laiką), Jūsų veiklą Svetainėje, puslapio atsako laiką, vizito kai kuriuose puslapiuose trukmę ir puslapio sąveikos informaciją, susijusią su kiekvienu Jūsų vizitu Svetainėje, būdus, kuriais išeinama iš puslapio, bet tuo neapsiribojant).
i) Sveikatos duomenys.

Toliau visi kartu – asmens duomenys.
Bendrovė surinks ir toliau tvarkys Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokius, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai

Aukščiau nurodyti Jūsų asmens duomenys renkami ir toliau tvarkomi šiais tikslais:
a) kandidatų, pretenduojančių atlikti darbo funkcijas Bendrovėje, paieškai ir atrankai, atrinktų kandidatų įdarbinimui ir administravimui;
b) darbo sutarčių vykdymui, nutraukimui ir apskaitai, Bendrovės darbuotojų darbo ir darbuotojų veiklos administravimui;
c) sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimo renginiuose, paskaitose Lietuvos Respublikoje ar užsienyje organizavimui ir administravimui, edukacijos ir švietimo rėmimui;
d) sveikatos priežiūros specialistų paskaitų organizavimui, atsiskaitymų su lektoriais už paskaitas renginių metu ir kt.;
e) duomenų apie sveikatos priežiūros specialistams ar jų naudai perleistas vertes administravimui ir perleistų verčių viešam atskleidimui individualiu būdu;
f) tiesioginės rinkodaros tikslais;
g) farmakologinio budrumo tikslu;
h) sveikatos priežiūros specialistams svarbios informacijos, susijusios su vaistu, suteikimui;
i) komunikacijos dėl Servier gaminamų vaistų naudojimo, veiksmingumo administravimui;
j) santykių su klientais, tiekėjais ar partneriais administravimui;
k) Bendrovės veiklos vykdymui;
l) medicininių, reguliacinių, etikos ir atitikties reikalavimų įgyvendinimui ir užtikrinimui;
m) informacijos, naujienlaiškių, pakvietimų, įspėjimų ir kitų pranešimų, susijusių su produktais, ligomis ir sveikatos temomis, siuntimui;
n) Svetainės turinio gerinimui;
o) statistikos tikslais.

Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu:
a) siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
b) Jūsų sutikimu;
c) kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; bei
d) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso (tik jei Duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

Paprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sudaryta sutartis su Bendrove (pvz., sudaryta sutartis su Jumis, kaip sveikatos priežiūros specialistu, dėl dalyvavimo renginiuose, paskaitose Lietuvos Respublikoje ar užsienyje; darbo santykių su Jumis įteisinimas). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais ar Jums pateikus informaciją apie Bendrovės gaminamo vaisto veiksmingumą). Sutikimas turi būti duotas laisva valia, konkretus ir nedviprasmiškas, tinkamai informuojantis apie konkretų(-čius) asmens duomenų tvarkymo tikslą(-us).
Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikti Bendrovei asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Duomenų subjektas nurodė neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

4. Asmens duomenų teikimas

Bendrovė laikosi konfidencialumo pareigos Duomenų subjekto duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti duomenų gavėjams, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba sutarčiai su Duomenų subjektu vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Tokiais duomenų gavėjais gali būti Bendrovės akcininkas – Biofarma ar jos partneriai Lietuvoje ar bet kurioje užsienio valstybėje, Vaistų rinkodaros etikos komisija, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, išorės auditoriai, profesionalūs patarėjai bei konsultantai, tyrimo organizacijos, rinkodaros agentūros, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, padedantys mums vykdyti mūsų veiklą ar kuriems teikti asmens duomenis mus įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai Reglamento ir ADTAĮ nustatyta tvarka. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu.
Mes galime pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus, pvz., informacinių technologijų kompanijos, kurios asmens duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą) ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovėje, kaip duomenų valdytojo, vardu, prieš tai sudarius su jais duomenų tvarkymo sutartį.
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Duomenų subjekto teisių apsauga.
Bendrovė taip pat gali teikti Duomenų subjekto asmens duomenis, atsakydama į teismo, teisėsaugos, priežiūros institucijų arba kitų valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų nuostatas ir valstybinių institucijų nurodymus, kitiems duomenų gavėjams Duomenų subjekto sutikimu ar jo prašymu.
Asmens duomenys gali būti perduodami į trečiąsias valstybes, laikantis be kita ko ir Reglamento V skyriuje nustatytų sąlygų bei taikomų teisės aktų reikalavimų.

5. Saugojimo terminai

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek būtina arba leidžiama, atsižvelgiant į tai, kokiu tikslu jie buvo tvarkomi.
Mūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpio nustatymo kriterijai:
a) laikotarpis, kurį trunka mūsų su Jumis santykiai;
b) ar mums galioja kokios nors teisinės prievolės; ir
c) ar saugojimas reikalingas atsižvelgiant į mūsų teisinę padėtį.
Jeigu Jūs esate sveikatos priežiūros specialistas (SPS) ir esate davę sutikimą dėl perleistų verčių atskleidimo, Jūsų asmens duomenys bus saugomi 5 (penkerius) metus nuo atitinkamų ataskaitinių metų, kuriais SPS perleistos vertės, pabaigos.
Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra renkami sutarties pasirašymo tikslais, šie duomenys bus saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties pasibaigimo termino.
Jeigu Jūs esate kandidatas, pretenduojantis atlikti darbo funkcijas Bendrovėje, Jūsų sutikimu, Bendrovė Jūsų asmens duomenis saugo 1 (vienerius) metus po Jūsų sutikimo gavimo.
Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi farmakologinio budrumo tikslu, šie duomenys bus saugomi, kol vaistas yra rinkoje ir 15 (penkiolika) metų po vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.
Aukščiau nurodyti asmens duomenų saugojimo laikotarpiai nesudaro išsamaus visų tokių laikotarpių sąrašo.

6. Duomenų saugumo užtikrinimas

Tvarkydama Jūsų asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų.

7. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas

Jūs turite šias teises:
a) teisę būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą;
c) teisę susipažinti su duomenimis;
d) teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
e) teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
f) teisę apriboti duomenų tvarkymą;
g) teisę į duomenų perkeliamumą;
h) teisę nesutikti;
i) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinę savo asmens tapatybę, Jūs turite teisę asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninėmis priemonėmis pateikti prašymą dėl pasinaudojimo savo teisėmis. Gavę Jūsų prašymą, atsakymą apie veiksmus, kurių imtasi ar nesiimta, Jums pateiksime nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, vadovaudamiesi Reglamento III skyriuje numatytomis nuostatomis. Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu: +370 5 263 86 28, el. paštu: infoser@inbox.lt , atvykus adresu Konstitucijos pr. 7, 8a, LT-09308, Vilnius.

8. Tiesioginė rinkodara

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jums išreiškus sutikimą ar nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais.
Bendrovė nebetvarko Duomenų subjekto asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais (nedelsiant sunaikina), kai tik Duomenų subjektas paprieštarauja duomenų tvarkymui tokiu tikslu.
Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis:
a) jei su Duomenų subjektu sieja sutartiniai santykiai – atitinkamo susitarimo (sutarties) galiojimo laikotarpiu ir 5 (penkerius) metus nuo šio laikotarpio pabaigos;
b) nesant tokiam susitarimui (sutarčiai) – 5 (penkerius) metus nuo sutikimo davimo momento. Sutikimas saugomas 1 (vienerius) metus, pasibaigus asmens duomenų, dėl kurių tvarkymo buvo duotas šis sutikimas, saugojimo terminui ar nuo šio sutikimo atšaukimo dienos.

9. Slapukai (angl. cookies)

Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje, Bendrovė naudoja slapukus. Jie naudojami atpažinti Duomenų subjektus, kaip ankstesnius Svetainės lankytojus, ir lankomumo statistikos rinkimo tikslais.
Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės.
Mes naudojame seanso slapukus ir ilgalaikius slapukus. Seanso slapukai egzistuoja tik seanso ar vieno apsilankymo metu ir automatiškai ištrinami, kai uždaroma naršyklė. Ilgalaikiai slapukai egzistuoja tam tikrą laikotarpį ir lieka Jūsų kompiuteryje seansui pasibaigus, nebent Jūs patys iki tol juos ištrinate. Slapukai niekaip nekenkia Jūsų įrenginiui ar duomenų rinkmenoms.
Daugiau informacijos apie slapukų tvarkymą galite rasti čia:
a) „Internet Explorer“ naršyklė https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer...
b) „Google Chrome“ naršyklė https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=lt;
c) „Mozilla Firefox“ naršyklė https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-....

Mūsų svetainėje naudojami slapukai:
1. Slapukas: _ga - Analitinis Google Analytics slapukas, sekantis vartotojo veiksmus interneto svetainėje, naudojamas Interneto svetainėje, gauti duomenys naudojami interneto svetainės veikimui gerinti, slapukas renka informaciją asmeniui apsilankius interneto svetainėje, galioja 2 metus nuo sukūrimo;
2. Slapukas _gid - Analitinis Google Analytics slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui ID pagal savo apskaitą), naudojamas interneto svetainėje, gauti duomenys naudojami interneto svetainės veikimui gerinti, slapukas renka informaciją asmeniui apsilankius interneto svetainėje, galioja 24 val. nuo sukūrimo;
3. Slapukas _gat_gtag - Analitinis Tag Manager slapukas, naudojamas interneto svetainėje, gauti duomenys naudojami srauto ir lankytojų elgsenos stebėjimui, slapukas renka informaciją asmeniui apsilankius interneto svetainėje, galioja 2 metai nuo sukūrimo.

10. Politikos keitimas

Jeigu pakeisime šią Politiką, jos atnaujintą versiją paskelbsime šiame puslapyje.