Privatumo politika

UAB „SERVIER PHARMA“ PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB „SERVIER PHARMA“ (toliau – mes, Duomenų valdytojas) – juridinio asmens kodas 300088003, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika, gerbia ir vertina kiekvieno, kuris naudojasi Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės http://www.servier.lt (toliau – Interneto svetainė) privatumą ir renka bei naudoja asmens duomenis tik čia aprašytais būdais ir derindamas mūsų įsipareigojimus Jūsų teisių įgyvendinimui pagal įstatymą.

1.2. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius Duomenų subjektų asmens duomenų rinkimo bei tolesnio tvarkymo principus bei tvarką. Ji yra skirta pacientams, sveikatos priežiūros specialistams, klientams ir partneriams, taip pat kandidatams, dalyvaujantiems atrankose į Duomenų valdytojo skelbiamas darbo vietas, Duomenų valdytojo darbuotojams arba mūsų Interneto svetainės lankytojams.

1.3. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą ir privatumą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

1.4. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos atitinka apibrėžimus, vartojamus Reglamente, ADTAĮ, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą.

1.5. Mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės šių duomenų tvarkymo principų:

1.5.1. Asmens duomenys turi būti Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.5.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.5.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.5.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.5.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurių reikalaujama šiuo reglamentu siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.5.6. Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

1.5.7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas). \

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1. Nurodydami savo duomenis mums, Jūs sutinkate, kad mes, Duomenų valdytojas, tvarkytume juos šios Politikos ir teisės aktais numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.2. Asmens duomenis pateikdami tiesiogiai ar netiesiogiai lankydamiesi Interneto svetainėje, Jūs suteikiate mums teisę juos rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais.

2.3. Jei nesutinkate su Politikoje aprašytu duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti interneto svetainėje ir/arba nesikreipti į mus.

2.4. Jūs, kaip Duomenų subjektas, esate atsakingas už tai, kad Jūsų pateikti Bendrovei asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti asmens duomenys, Jūs privalote nedelsdamas apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas nebus atsakingas už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai

3.1. Jūsų asmens duomenys renkami ir toliau tvarkomi šiais tikslais: a) kandidatų, pretenduojančių atlikti darbo funkcijas Bendrovėje, paieškai ir atrankai, atrinktų kandidatų įdarbinimui ir administravimui; b) darbo sutarčių vykdymui, nutraukimui ir apskaitai, Bendrovės darbuotojų darbo ir darbuotojų veiklos administravimui; c) sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimo renginiuose, paskaitose Lietuvos Respublikoje ar užsienyje organizavimui ir administravimui, edukacijos ir švietimo rėmimui; d) sveikatos priežiūros specialistų paskaitų organizavimui, atsiskaitymų su lektoriais už paskaitas renginių metu ir kt.; e) duomenų apie sveikatos priežiūros specialistams ar jų naudai perleistas vertes administravimui ir perleistų verčių viešam atskleidimui individualiu būdu; f) tiesioginės rinkodaros tikslais; g) farmakologinio budrumo tikslu; h) komunikacijos dėl Servier gaminamų vaistų naudojimo, veiksmingumo administravimui; i) santykių su klientais, tiekėjais ar partneriais administravimui; j) Bendrovės veiklos vykdymui; k) medicininių, reguliacinių, etikos ir atitikties reikalavimų įgyvendinimui ir užtikrinimui; l) Svetainės turinio gerinimui; m) statistikos tikslais.

3.2. Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu: a) siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį; b) Jūsų sutikimu; c) kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; d) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso (tik jei Duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

4. Asmens duomenų tvarkymas ir tiesioginė rinkodara

4.1. Jums išreiškus sutikimą, Duomenų valdytojas gali vykdyti tiesioginę rinkodarą t.y. teikti Jums farmacinę informaciją, susijusią su Duomenų subjekto veikla, siųsti naujienlaiškius, teikti informaciją apie vykstančius Duomenų valdytojo mokslinius - reklaminius renginius, sužinoti Jūsų nuomonę su Duomenų valdytojo veikla susijusiais klausimais. Teisinis Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų duotas sutikimas.

4.2. Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti duomenų tvarkytojams, kurie teikia Duomenų valdytojui paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis Duomenų valdytojo vardu remdamiesi instrukcijomis, veikdami su Duomenų valdytojo priežiūra ir įgyvendindami tik tikslus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Šie asmens duomenų tvarkytojai gali būti iš kitų nei ES šalių, todėl mes imamės reikalingų priemonių siekdami užtikrinti, kad Jūsų pateikti duomenys būtų apsaugoti remiantis Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais. Jei Jūsų duomenys perduodami už EEE ribų Duomenų valdytojas užtikrina atitinkamą duomenų apsaugą taikydamas tam tikras garantijas, pavyzdžiui, ES Komisijos standartines duomenų apsaugos sąlygas, ES atitinkamus sprendimus“.

4.3. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydamas(-a) poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

5. Asmens duomenų tvarkymas ir farmokologinis budrumas

5.1. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo ir kitų mūsų veiklai taikomų teisės aktų reikalavimus, asmens duomenys gali būti tvarkomi remiantis Duomenų valdytojui taikoma teisine prievole (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

5.2. Duomenų valdytojas su farmakologiniu budrumu susijusiais tikslais tvarkome šią informaciją: paciento inicialai, lytis, gimimo metai, amžius, svoris, ūgis, sveikatos priežiūros specialisto vardas (vardai), pavardė (pavardės), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įstaigos pavadinimas, specialybė.

5.3. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi farmakologinio budrumo tikslu, šie duomenys bus saugomi, kol vaistas yra rinkoje ir ne mažiau 10 (dešimt) metų po vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo. ,

5.4. Duomenų valdytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, Jūsų duomenis yra įpareigotas perduoti reguliuojančiosioms institucijoms. Jūsų duomenys, gauti farmokologinio budrumo tikslu, nebus naudojami jokiems kitiems tikslams.

6. Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais 6.1. Duomenų valdytojas, vykdydamas veiklą, gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais žemiau nurodytais tikslais:

6.1.1. Tinkamo sutarčių vykdymo tikslas (Reglamento 6 str. 1 d. b punktas) - teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sudaryta sutartis su Duomenų valdytoju (pvz., sudaryta sutartis su Jumis, kaip sveikatos priežiūros specialistu, dėl dalyvavimo renginiuose, paskaitose Lietuvos Respublikoje ar užsienyje; darbo santykių su Jumis įteisinimas).

6.1.2. Įgyvendindami teisinės prievolės tikslą (Reglamento 6 str. 1 d. c punktas) – tvarkome buhalterinės apskaitos dokumentus, atliekame atsiskaitymų ir kitų mokėjimų įforminimą ir apskaitą.

7. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai.

7.1. Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek būtina arba leidžiama, atsižvelgiant į tai, kokiu tikslu jie buvo tvarkomi. Mūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpio nustatymo kriterijai: a) laikotarpis, kurį trunka mūsų su Jumis santykiai; b) ar mums galioja kokios nors teisinės prievolės; c) ar saugojimas reikalingas atsižvelgiant į mūsų teisinę padėtį.

7.2. Saugodami Jūsų duomenis mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, užtikrinančias Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio/ neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

7.3. Buhalterinės apskaitos tikslais Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis 10 metų.

7.4. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo sutikimo davimo momento. Sutikimas saugomas 1 (vienerius) metus, pasibaigus asmens duomenų, dėl kurių tvarkymo buvo duotas šis sutikimas, saugojimo terminui ar nuo šio sutikimo atšaukimo dienos.

7.5. Jūsų sutikime nurodyti asmens duomenys, kuriais Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai atskleidžiamos Jūsų naudai perleistos vertės, saugomi trejus metus nuo jų pirmosios paskelbimo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto svetainėje dienos.

7.6. Jeigu Jūs esate kandidatas, pretenduojantis į darbo vietą, Jūsų sutikimu, Bendrovė saugos Jūsų duomenis 1 (vienerius) metus po Jūsų sutikimo gavimo tikslu pakviesti būsimai atrankai.

7.7. Aukščiau nurodyti asmens duomenų saugojimo laikotarpiai nesudaro išsamaus visų tokių laikotarpių sąrašo.

8. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas

8.1. Jūs turite šias teises: • susipažinti su savo pateiktais duomenimis ir žinoti kaip jie tvarkomi; • žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; • nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, įskaitant asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu; • perkelti duomenis; • reikalauti, kad Duomenų valdytojas sunaikintų Jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus; • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei, Jūsų nuomone, duomenys tvarkomi nesilakant šioje Politikoje ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

8.2. Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis, pateikdamas (-a) mums rašytinės formos prašymą el. paštu: duomenutvarkymas@servier.com, paštu adresu: Konstitucijos pr. 7, 8a, LT-09308, Vilnius ar tiesiogiai atvykęs (-usi) į Duomenų valdytotojo buveinę.

9. Trečiųjų šalių atliekamas duomenų tvarkymas 9.1. Tam tikrais atvejais galime atskleisti Jūsų duomenis kitiems, nei aukščiau nurodytiems subjektams:

9.1.1. Teisėsaugos, priežiūros institucijų arba kitų valstybinių institucijų prašymo pagrindu ir ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų nuostatas ir valstybinių institucijų nurodymus, kitiems duomenų gavėjams Duomenų subjekto sutikimu ar jo prašymu.

9.1.2. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jo saugumą;

9.1.3. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu ar teisėtu Jūsų prašymu.

10. Slapukai (angl. cookies)

10.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje, Bendrovė naudoja slapukus. Jie naudojami atpažinti Duomenų subjektus, kaip ankstesnius Svetainės lankytojus, ir lankomumo statistikos rinkimo tikslais.

10.2. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės.

10.3. Mes naudojame seanso slapukus ir ilgalaikius slapukus. Seanso slapukai egzistuoja tik seanso ar vieno apsilankymo metu ir automatiškai ištrinami, kai uždaroma naršyklė. Ilgalaikiai slapukai egzistuoja tam tikrą laikotarpį ir lieka Jūsų kompiuteryje seansui pasibaigus, nebent Jūs patys iki tol juos ištrinate. Slapukai niekaip nekenkia Jūsų įrenginiui ar duomenų rinkmenoms.

10.4. Daugiau informacijos apie slapukų tvarkymą galite rasti čia:

a) „Internet Explorer“ naršyklė https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer...

b) „Google Chrome“ naršyklė https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=lt;

c) „Mozilla Firefox“ naršyklė https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-.... Interneto svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko aprašymas Naudojama Slapuko surenkama informacija Sukūrimo momentas ir galiojimo laikas
1. _ga Analitinis Google Analytics slapukas, sekantis vartotojo veiksmus interneto svetainėje. Interneto svetainėje Gauti duomenys naudojami Interneto svetainės veikimui gerinti. Asmeniui apsilankius Interneto svetainėje; 2 metai
2. _gid Analitinis Google Analytics slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui ID pagal savo apskaitą). Interneto svetainėje Gauti duomenys naudojami Interneto svetainės veikimui gerinti Asmeniui apsilankius Imterneto svetainėje; 24 val.
3. _gat_gtag Analitinis TAG Manager slapukas Interneto svetainėje Gauti duomenys naudojami srauto ir lankytojų elgsenos stebėjimui. Asmeniui apsilankius interneto svetainėje; 2 metai.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.Jos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.